Welkom in onze toonzaal!

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. GELDIGHEID: G.MAT BV verwerpt alle algemene voorwaarden van de koper die tegenstrijdig of afwijkend zouden zijn met/van de huidige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

2. OFFERTES: De offertes worden vrijblijvend opgesteld. De prijzen vermeld op de offertes kunnen gewijzigd worden indien onze leveranciers hiertoe overgaan. De offertes zijn gebaseerd op de het moment van de opmaak geldende lonen, materieel en materialen, diensten en reiskosten. Indien deze prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om de prijzen in de offertes vermeld op evenredige wijze aan te passen. Wanneer het monteren van de verkochte goederen niet inbegrepen is in onze prijsopgave of wanneer er buiten onze offerte bijkomende werken moeten uitgevoerd worden, zullen de werkuren, reiskosten en dergelijke aangerekend worden tegen de werkelijke geactualiseerde prijzen.

3. LEVERING: De overdracht van de verkochte goederen geschiedt in de magazijnen van G.MAT BV. Bij niet-afhaling zal G.MAT BV niet aansprakelijk zijn voor de bewaring ervan en kunnen de opslagkosten doorgerekend worden. De koper draagt alle transportrisico’s voor afgehaalde verkochte goederen. Bij vermeende schade aan het afgehaalde goed zal G.MAT BV deze goederen niet terugnemen alvorens G.MAT BV hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De op de bestelbonnen of leveringsbonnen vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend voor G.MAT BV. Het overschrijden ervan kan geen aanleiding zijn tot het vorderen van schadevergoeding of van verbreking van enige overeenkomst. Natuursteen-, hout- of verfstalen zijn enkel indicatief. Variatie in kleur en structuur zijn steeds mogelijk en kan geen aanleiding zijn tot het vorderen van schadevergoeding of van verbreking van enige overeenkomst. Bij de eerste ingebruikname van een kachel of cassette is het nodig om de ruimte voldoende te verluchten aangezien de verf moet inbakken. In dat stadium mag de kachel of cassette niet worden aangeraakt, tenzij via de daartoe voorziene handgreep.

4. FACTUREN EN PROTESTEN: Betalingstermijnen: 30% voorschot bij bestelling, saldo bij levering. Onze facturen worden bij levering opgemaakt met uitzondering van de voorschotfactuur. Alle klachten betreffende de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 8 dagen na de datum van de factuur. Klachten over de kwaliteit van de geleverde materialen of diensten dienen te worden ingediend op straffe van verval bij levering. Klachten die ons bereiken na de levering worden niet aanvaard. G.MAT BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die zou voortspruiten uit lekken die zich in een ketel of leidingen voordoen. De schoorstenen of leidingen die ons ter beschikking worden gesteld om onze installatie uit te voeren, worden verondersteld in goede staat te zijn en van voldoende doorsnee. Bovendien zullen de schoorstenen van voldoende hoogte zijn teneinde niet belemmerd te worden door naburige hindernissen.

5. BETALINGEN: Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten dienen onze facturen contant en zonder disconto betaald te worden. Bij achterstallige betaling heeft G.MAT BV het recht om alle lopende bestellingen op te schorten, onverminderd alle andere rechtsmiddelen en kosten voortvloeiende uit deze schorsing. Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag die op de factuur is aangeduid, leidt tot aanrekening van een verwijlinterest van 12% per jaar; daarenboven is door de koper een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het hoofdbedrag verschuldigd en dit met een minimum van 100 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze conventionele verhogingen zijn opeisbaar van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling door G.MAT BV. Voor de gevallen die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, heeft G.MAT BV overigens het recht om een redelijke schadeloosstelling te vorderen voor alle pertinente invorderingskosten opgelopen als gevolg van een laattijdige betaling. De betaalde voorschotten blijven G.MAT BV verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

6. PLAATSING – UITVOERING – TOEGANKELIJKHEID: Tenzij anders vermeld wordt verondersteld dat er bij de plaatsing geen onvoorziene obstakels zijn die het vlotte verloop van de plaatsing zouden hinderen. Indien nieuwe schoorstenen geplaatst zijn volgens de richtlijnen van de leverancier en deze alsnog tekenen vertonen van mindere trek, kan dit te wijten zijn aan het feit dat de schoorsteen zich bevindt in een statische of overdrukzone. Wanneer schoorstenen of daken uiterst moeilijk en gevaarlijk te bereiken zijn of men constateert dat de schoorsteen zich in uiterst slechte staat bevindt en dus gevaar kan opleveren voor de plaatser, zal beroep worden gedaan op een hoogtewerker of een andere oplossing. De toegang tot de werf en ieder lokaal moet vrij zijn, zodat het aanvoeren en plaatsen van de goederen en toebehoren onverhinderd kan gebeuren. De koper zal instaan voor het verwijderen van meubelen en voorwerpen uit de lokalen waarin de plaatsing dient te geschieden en voor het afschermen en bedekken tegen roet- en stofdeeltjes. Elektriciteit en water dienen beschikbaar te zijn op kosten van de koper. In geval de voornoemde voorbereidende werken door de plaatser moeten worden uitgevoerd, zullen alle noodzakelijke materieel, materialen en reiskosten hiervoor nodig aanvullend aangerekend worden volgens de werkelijke kosten. Het verwijderen van obstakels om de plaatsing mogelijk te maken, afval- en afbraakproducten die eigendom zijn van de koper zal steeds tegen betaling van de werkelijke kosten gebeuren.

7. ONDERHOUD: G.MAT BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het breken of barsten van het binnenwerk van kachels en haarden zelfs niet wanneer deze worden verwijderd en teruggeplaatst om onderhoud en herstellingen mogelijk te maken.

8. WAARBORG: De geleverde materialen genieten de waarborg die door de fabrikant of leverancier werden gegeven. In geen geval zal de waarborg gelden wanneer de schade te wijten was aan foutief gebruik of gebrekkig onderhoud van de geleverde goederen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD: G.MAT BV behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle verkochte goederen tot aan de integrale betaling.

10. GESCHILREGELING: In geval van betwisting is uitsluitende de Rechtbank van het arrondissement Gent bevoegd.

© Copyright 2024 Radialis